synonim Dyskomfort

inaczej Dyskomfort to: dyskomfort, dyskomforcie, dyskomfortach, dyskomfortami, dyskomfortem, dyskomfortom, dyskomfortowi, dyskomfortów, dyskomfortu, dyskomforty