synonim agape

inaczej agape to: agapa, agap, agapach, agapami, agapą, agapę, agapie, agapo, agapom, agapy