synonim antagonizm

inaczej antagonizm to: antagonizm, antagonizmach, antagonizmami, antagonizmem, antagonizmie, antagonizmom, antagonizmowi, antagonizmów, antagonizmu, antagonizmy