synonim bekasik

inaczej bekasik to: bekasik, bekasika, bekasikach, bekasikami, bekasiki, bekasikiem, bekasikom, bekasikowi, bekasików, bekasiku