synonim biskup tytularny

inaczej biskup tytularny to: tytularny, nietytularna, nietytularną, nietytularne, nietytularnego, nietytularnej, nietytularnemu, nietytularni, nietytularnie, nietytularny, nietytularnych, nietytularnym, nietytularnymi, tytularna, tytularną, tytularne, tytularnego, tytularnej, tytularnemu, tytularni, tytularnie, tytularnych, tytularnym, tytularnymi