synonim biznesplan

inaczej biznesplan to: biznesplan, biznesplanach, biznesplanami, biznesplanem, biznesplanie, biznesplanom, biznesplanowi, biznesplanów, biznesplanu, biznesplany