synonim bliscy

inaczej bliscy to: bliski, bliscy, bliskich, bliskie, bliskiego, bliskiemu, bliskim, bliskimi