synonim bliski

inaczej bliski to: bliski, bliscy, bliskich, bliskie, bliskiego, bliskiemu, bliskim, bliskimi