synonim bliskoznacznik

inaczej bliskoznacznik to: bliskoznacznik, bliskoznacznika, bliskoznacznikach, bliskoznacznikami, bliskoznaczniki, bliskoznacznikiem, bliskoznacznikom, bliskoznacznikowi, bliskoznaczników, bliskoznaczniku