synonim bliskoznaczny

inaczej bliskoznaczny to: bliskoznaczny, bliskoznaczna, bliskoznaczną, bliskoznaczne, bliskoznacznego, bliskoznacznej, bliskoznacznemu, bliskoznaczni, bliskoznacznych, bliskoznacznym, bliskoznacznymi, niebliskoznaczna, niebliskoznaczną, niebliskoznaczne, niebliskoznacznego, niebliskoznacznej, niebliskoznacznemu, niebliskoznaczni, niebliskoznaczny, niebliskoznacznych, niebliskoznacznym, niebliskoznacznymi