synonim boski

inaczej boski to: boski, boscy, boskich, boskie, boskiego, boskiemu, boskim, boskimi