synonim ekstremalny

inaczej ekstremalny to: ekstremalny, ekstremalna, ekstremalną, ekstremalne, ekstremalnego, ekstremalnej, ekstremalnemu, ekstremalni, ekstremalnie, ekstremalnych, ekstremalnym, ekstremalnymi, nieekstremalna, nieekstremalną, nieekstremalne, nieekstremalnego, nieekstremalnej, nieekstremalnemu, nieekstremalni, nieekstremalnie, nieekstremalny, nieekstremalnych, nieekstremalnym, nieekstremalnymi