synonim inskrypcja nagrobna

inaczej inskrypcja nagrobna to: nagrobny, nagrobna, nagrobną, nagrobne, nagrobnego, nagrobnej, nagrobnemu, nagrobni, nagrobnych, nagrobnym, nagrobnymi, nienagrobna, nienagrobną, nienagrobne, nienagrobnego, nienagrobnej, nienagrobnemu, nienagrobni, nienagrobny, nienagrobnych, nienagrobnym, nienagrobnymi