synonim korespondent

inaczej korespondent to: korespondent, korespondenci, korespondencie, korespondenta, korespondentach, korespondentami, korespondentem, korespondentom, korespondentowi, korespondentów, korespondenty