synonim oktalny

inaczej oktalny to: oktalny, nieoktalna, nieoktalną, nieoktalne, nieoktalnego, nieoktalnej, nieoktalnemu, nieoktalni, nieoktalny, nieoktalnych, nieoktalnym, nieoktalnymi, oktalna, oktalną, oktalne, oktalnego, oktalnej, oktalnemu, oktalni, oktalnych, oktalnym, oktalnymi