synonim arbiter elegancji

inaczej arbiter elegancji to: arbiter elegantiarum, arbitra elegantiarum, arbitrach elegantiarum, arbitrami elegantiarum, arbitrem elegantiarum, arbitrom elegantiarum, arbitrowi elegantiarum, arbitrowie elegantiarum, arbitrów elegantiarum, arbitry elegantiarum, arbitrze elegantiarum, arbitrzy elegantiarum