synonim pastoralny

inaczej pastoralny to: pastoralny, niepastoralna, niepastoralną, niepastoralne, niepastoralnego, niepastoralnej, niepastoralnemu, niepastoralni, niepastoralny, niepastoralnych, niepastoralnym, niepastoralnymi, pastoralna, pastoralną, pastoralne, pastoralnego, pastoralnej, pastoralnemu, pastoralni, pastoralnych, pastoralnym, pastoralnymi